Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľom je prevádzkovateľ internetovej stránky www.chiba.sk (ďalej len Poskytovateľ).
 2. Objednávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku u Poskytovateľa (ďalej len Objednávateľ).
 3. Predmetom plnenia je zabezpečenie jazykových korektúr podľa požiadaviek Objednávateľa uvedených v objednávke doručenej Poskytovateľovi.
 4. Obchodný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká v momente potvrdenia prijatia objednávky Poskytovateľom, ktorú Objednávateľ uskutočňuje elektronicky.
 5. Podmienky obchodného vzťahu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

II. Objednávka

 1. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za požadované služby odmenu.
 2. Objednávka musí mať písomnú formu a uskutočňuje sa elektronicky, a to vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.chiba.sk, alebo prostredníctvom e-mailu.
 3. Poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky písomne elektronickou formou.
 4. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, prípadne potvrdí prijatie objednávky s výhradami, obchodný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.
 5. Obchodný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke.

III. Práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby na základe požiadaviek uvedených v objednávke.
 2. Ak text, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné alebo nejasné výrazy, Poskytovateľ má právo požiadať Objednávateľa o konzultáciu, vysvetlenie a spresnenie pojmov.
 3. Poskytovateľ berie na vedomie, že akékoľvek dôverné informácie získané počas poskytovania služby sú obchodným tajomstvom a nebude takéto informácie poskytovať tretím osobám.
 4. Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi opravený dokument v dohodnutom termíne elektronickou formou.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytnuté služby.

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za jazykovú korektúru odmenu podľa cenníka platného ku dňu objednávky, uverejneného na internetovej stránke www.chiba.sk.
 2. Cena korektúry závisí od počtu normostrán, kvality dodaného textu a požadovanej rýchlosti spracovania. Každý doručený text posúdi Poskytovateľ individuálne a Objednávateľovi vypracuje cenovú ponuku na mieru. Objednávateľ stanovenú cenu písomne odsúhlasí.
 3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa uhradenie zálohovej platby. Zálohová faktúra je splatná do siedmich dní od jej vystavenia.
 4. Po odovzdaní korektúry vyhotoví Poskytovateľ daňový doklad, ktorý Objednávateľ uhradí do 14 dní. Platba sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa.
 5. V prípade nedodržania termínu na uhradenie daňového dokladu je Objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

V. Storno a reklamácia objednávky

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu za už vykonanú prácu. Táto práca bude Objednávateľovi odovzdaná.
 2. Ak už Objednávateľ uhradil celkovú cenu objednávky, rozdiel medzi uhradenou sumou a stornovacím poplatkom mu bude Poskytovateľom vrátený do 30 dní odo dňa stornovania.
 3. Obe strany majú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana poruší dohodnuté podmienky.
 4. Objednávateľ uplatňuje prípadné reklamácie u Poskytovateľa písomne, bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 10 dní od poskytnutia služby. V reklamácii je potrebné uviesť jej dôvod a popísať konkrétne nedostatky.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie termínu dodania služby, ak bolo spôsobené prekážkou na strane Objednávateľa, vyššou mocou alebo treťou stranou a Poskytovateľ nemohol takúto prekážku predvídať.
 7. Ak Objednávateľ nedostane službu včas, je povinný Poskytovateľa na túto skutočnosť bezodkladne upozorniť. V opačnom prípade Poskytovateľ nie je povinný uznať reklamáciu Objednávateľa súvisiacu s nedodržaním termínu dodania služby.

VI. Osobitné ustanovenia

 1. Objednávateľ je povinný zaistiť Poskytovateľovi súčinnosť a všetky informácie potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu objednávky. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody z dôvodov, ktoré súvisia s porušením tejto povinnosti.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzavretia tohto zmluvného vzťahu predvídať.
 3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním týchto zmluvných podmienok maximálne do výšky ceny objednávky.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu objednávky bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa uvedené v objednávke, ako aj všetky dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Objednávateľ a Poskytovateľ vyhlasujú, že akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s plnením objednávky budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, bude podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internete, a to na adrese www.chiba.sk/obchodne-podmienky.
 4. Odoslaním objednávky Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, porozumel im a plne s nimi súhlasí.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov služieb od 1. marca 2022.